Thulium Nucleus 159Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  159Tm     69     90     5/2      

Thulium Nucleus 159Tm Layered View

159Tm

 

159Tm

Thulium Nucleus 159Tm Front View

159Tm

Thulium Nucleus 159Tm Back View

159Tm

Thulium Nucleus 159Tm Left View

159Tm

Thulium Nucleus 159Tm Right View