Thulium Nucleus 158Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  158Tm     69     89     -2      

Thulium Nucleus 158Tm Layered View

158Tm

 

158Tm

Thulium Nucleus 158Tm Front View

158Tm

Thulium Nucleus 158Tm Back View

158Tm

Thulium Nucleus 158Tm Left View

158Tm

Thulium Nucleus 158Tm Right View