Thulium Nucleus 154Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  154Tm     69     85     -2      

Thulium Nucleus 154Tm Layered View

154Tm

 

154Tm

Thulium Nucleus 154Tm Front View

154Tm

Thulium Nucleus 154Tm Back View

154Tm

Thulium Nucleus 154Tm Left View

154Tm

Thulium Nucleus 154Tm Right View