Thulium Nucleus 153Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  153Tm     69     84     -11/2      

Thulium Nucleus 153Tm Layered View

153Tm

 

153Tm

Thulium Nucleus 153Tm Front View

153Tm

Thulium Nucleus 153Tm Back View

153Tm

Thulium Nucleus 153Tm Left View

153Tm

Thulium Nucleus 153Tm Right View