Thulium Nucleus 152Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  152Tm     69     83     -2      

Thulium Nucleus 152Tm Layered View

152Tm

 

152Tm

Thulium Nucleus 152Tm Front View

152Tm

Thulium Nucleus 152Tm Back View

152Tm

Thulium Nucleus 152Tm Left View

152Tm

Thulium Nucleus 152Tm Right View