Thulium Nucleus 150Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  150Tm     69     81     1      

Thulium Nucleus 150Tm Layered View

150Tm

 

150Tm

Thulium Nucleus 150Tm Front View

150Tm

Thulium Nucleus 150Tm Back View

150Tm

Thulium Nucleus 150Tm Left View

150Tm

Thulium Nucleus 150Tm Right View