Thulium Nucleus 148Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  148Tm     69     79     10      

Thulium Nucleus 148Tm Layered View

148Tm

 

148Tm

Thulium Nucleus 148Tm Front View

148Tm

Thulium Nucleus 148Tm Back View

148Tm

Thulium Nucleus 148Tm Left View

148Tm

Thulium Nucleus 148Tm Right View