Thulium Nucleus 147Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  147Tm     69     78     -11/2      

Thulium Nucleus 147Tm Layered View

147Tm

 

147Tm

Thulium Nucleus 147Tm Front View

147Tm

Thulium Nucleus 147Tm Back View

147Tm

Thulium Nucleus 147Tm Left View

147Tm

Thulium Nucleus 147Tm Right View