Thulium Nucleus 146Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  146Tm     69     77     -6      

Thulium Nucleus 146Tm Layered View

146Tm

 

146Tm

Thulium Nucleus 146Tm Front View

146Tm

Thulium Nucleus 146Tm Back View

146Tm

Thulium Nucleus 146Tm Left View

146Tm

Thulium Nucleus 146Tm Right View