Thulium Nucleus 179Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  179Tm     69     110     1/2      

Thulium Nucleus 179Tm Layered View

179Tm

 

179Tm

Thulium Nucleus 179Tm Front View

179Tm

Thulium Nucleus 179Tm Back View

179Tm

Thulium Nucleus 179Tm Left View

179Tm

Thulium Nucleus 179Tm Right View