Thulium Nucleus 178Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  178Tm     69     109     0      

Thulium Nucleus 178Tm Layered View

178Tm

 

178Tm

Thulium Nucleus 178Tm Front View

178Tm

Thulium Nucleus 178Tm Back View

178Tm

Thulium Nucleus 178Tm Left View

178Tm

Thulium Nucleus 178Tm Right View