Thulium Nucleus 176Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  176Tm     69     107     4      

Thulium Nucleus 176Tm Layered View

176Tm

 

176Tm

Thulium Nucleus 176Tm Front View

176Tm

Thulium Nucleus 176Tm Back View

176Tm

Thulium Nucleus 176Tm Left View

176Tm

Thulium Nucleus 176Tm Right View