Thulium Nucleus 175Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  175Tm     69     106     1/2      

Thulium Nucleus 175Tm Layered View

175Tm

 

175Tm

Thulium Nucleus 175Tm Front View

175Tm

Thulium Nucleus 175Tm Back View

175Tm

Thulium Nucleus 175Tm Left View

175Tm

Thulium Nucleus 175Tm Right View