Thulium Nucleus 174Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  174Tm     69     105     -4      

Thulium Nucleus 174Tm Layered View

174Tm

 

174Tm

Thulium Nucleus 174Tm Front View

174Tm

Thulium Nucleus 174Tm Back View

174Tm

Thulium Nucleus 174Tm Left View

174Tm

Thulium Nucleus 174Tm Right View