Thulium Nucleus 172Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  172Tm     69     103     -2      

Thulium Nucleus 172Tm Layered View

172Tm

 

172Tm

Thulium Nucleus 172Tm Front View

172Tm

Thulium Nucleus 172Tm Back View

172Tm

Thulium Nucleus 172Tm Left View

172Tm

Thulium Nucleus 172Tm Right View