Thulium Nucleus 170Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  170Tm     69     101     -1      

Thulium Nucleus 170Tm Layered View

170Tm

 

170Tm

Thulium Nucleus 170Tm Front View

170Tm

Thulium Nucleus 170Tm Back View

170Tm

Thulium Nucleus 170Tm Left View

170Tm

Thulium Nucleus 170Tm Right View