Thulium Nucleus 169Tm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  169Tm     69     100     1/2     Stable  

Thulium Nucleus 169Tm Layered View

169Tm

 

169Tm

Thulium Nucleus 169Tm Front View

169Tm

Thulium Nucleus 169Tm Back View

169Tm

Thulium Nucleus 169Tm Left View

169Tm

Thulium Nucleus 169Tm Right View