Terbium Nucleus 145Tb

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  145Tb     65     80     3/2      

Terbium Nucleus 145Tb Layered View

145Tb

 

145Tb

Terbium Nucleus 145Tb Front View

145Tb

Terbium Nucleus 145Tb Back View

145Tb

Terbium Nucleus 145Tb Left View

145Tb

Terbium Nucleus 145Tb Right View