Promethium Nucleus 160Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  160Pm     61     99     -3      

Promethium Nucleus 160Pm Layered View

160Pm

 

160Pm

Promethium Nucleus 160Pm Front View

160Pm

Promethium Nucleus 160Pm Back View

160Pm

Promethium Nucleus 160Pm Left View

160Pm

Promethium Nucleus 160Pm Right View