Promethium Nucleus 159Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  159Pm     61     98     -5/2      

Promethium Nucleus 159Pm Layered View

159Pm

 

159Pm

Promethium Nucleus 159Pm Front View

159Pm

Promethium Nucleus 159Pm Back View

159Pm

Promethium Nucleus 159Pm Left View

159Pm

Promethium Nucleus 159Pm Right View