Promethium Nucleus 158Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  158Pm     61     97     -3      

Promethium Nucleus 158Pm Layered View

158Pm

 

158Pm

Promethium Nucleus 158Pm Front View

158Pm

Promethium Nucleus 158Pm Back View

158Pm

Promethium Nucleus 158Pm Left View

158Pm

Promethium Nucleus 158Pm Right View