Promethium Nucleus 157Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  157Pm     61     96     -5/2      

Promethium Nucleus 157Pm Layered View

157Pm

 

157Pm

Promethium Nucleus 157Pm Front View

157Pm

Promethium Nucleus 157Pm Back View

157Pm

Promethium Nucleus 157Pm Left View

157Pm

Promethium Nucleus 157Pm Right View