Promethium Nucleus 156Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  156Pm     61     95     -4      

Promethium Nucleus 156Pm Layered View

156Pm

 

156Pm

Promethium Nucleus 156Pm Front View

156Pm

Promethium Nucleus 156Pm Back View

156Pm

Promethium Nucleus 156Pm Left View

156Pm

Promethium Nucleus 156Pm Right View