Promethium Nucleus 155Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  155Pm     61     94     -5/2      

Promethium Nucleus 155Pm Layered View

155Pm

 

155Pm

Promethium Nucleus 155Pm Front View

155Pm

Promethium Nucleus 155Pm Back View

155Pm

Promethium Nucleus 155Pm Left View

155Pm

Promethium Nucleus 155Pm Right View