Promethium Nucleus 154Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  154Pm     61     93     -2      

Promethium Nucleus 154Pm Layered View

154Pm

 

154Pm

Promethium Nucleus 154Pm Front View

154Pm

Promethium Nucleus 154Pm Back View

154Pm

Promethium Nucleus 154Pm Left View

154Pm

Promethium Nucleus 154Pm Right View