Promethium Nucleus 153Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  153Pm     61     92     -5/2      

Promethium Nucleus 153Pm Layered View

153Pm

 

153Pm

Promethium Nucleus 153Pm Front View

153Pm

Promethium Nucleus 153Pm Back View

153Pm

Promethium Nucleus 153Pm Left View

153Pm

Promethium Nucleus 153Pm Right View