Promethium Nucleus 151Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  151Pm     61     90     5/2      

Promethium Nucleus 151Pm Layered View

151Pm

 

151Pm

Promethium Nucleus 151Pm Front View

151Pm

Promethium Nucleus 151Pm Back View

151Pm

Promethium Nucleus 151Pm Left View

151Pm

Promethium Nucleus 151Pm Right View