Promethium Nucleus 150Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  150Pm     61     89     -1      

Promethium Nucleus 150Pm Layered View

150Pm

 

150Pm

Promethium Nucleus 150Pm Front View

150Pm

Promethium Nucleus 150Pm Back View

150Pm

Promethium Nucleus 150Pm Left View

150Pm

Promethium Nucleus 150Pm Right View