Promethium Nucleus 149Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  149Pm     61     88     7/2      

Promethium Nucleus 149Pm Layered View

149Pm

 

149Pm

Promethium Nucleus 149Pm Front View

149Pm

Promethium Nucleus 149Pm Back View

149Pm

Promethium Nucleus 149Pm Left View

149Pm

Promethium Nucleus 149Pm Right View