Promethium Nucleus 148Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  148Pm     61     87     -1      

Promethium Nucleus 148Pm Layered View

148Pm

 

148Pm

Promethium Nucleus 148Pm Front View

148Pm

Promethium Nucleus 148Pm Back View

148Pm

Promethium Nucleus 148Pm Left View

148Pm

Promethium Nucleus 148Pm Right View