Promethium Nucleus 147Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  147Pm     61     86     7/2      

Promethium Nucleus 147Pm Layered View

147Pm

 

147Pm

Promethium Nucleus 147Pm Front View

147Pm

Promethium Nucleus 147Pm Back View

147Pm

Promethium Nucleus 147Pm Left View

147Pm

Promethium Nucleus 147Pm Right View