Promethium Nucleus 146Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  146Pm     61     85     -3      

Promethium Nucleus 146Pm Layered View

146Pm

 

146Pm

Promethium Nucleus 146Pm Front View

146Pm

Promethium Nucleus 146Pm Back View

146Pm

Promethium Nucleus 146Pm Left View

146Pm

Promethium Nucleus 146Pm Right View