Promethium Nucleus 145Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  145Pm     61     84     5/2      

Promethium Nucleus 145Pm Layered View

145Pm

 

145Pm

Promethium Nucleus 145Pm Front View

145Pm

Promethium Nucleus 145Pm Back View

145Pm

Promethium Nucleus 145Pm Left View

145Pm

Promethium Nucleus 145Pm Right View