Promethium Nucleus 144Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  144Pm     61     83     -5      

Promethium Nucleus 144Pm Layered View

144Pm

 

144Pm

Promethium Nucleus 144Pm Front View

144Pm

Promethium Nucleus 144Pm Back View

144Pm

Promethium Nucleus 144Pm Left View

144Pm

Promethium Nucleus 144Pm Right View