Promethium Nucleus 143Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  143Pm     61     82     5/2      

Promethium Nucleus 143Pm Layered View

143Pm

 

143Pm

Promethium Nucleus 143Pm Front View

143Pm

Promethium Nucleus 143Pm Back View

143Pm

Promethium Nucleus 143Pm Left View

143Pm

Promethium Nucleus 143Pm Right View