Promethium Nucleus 142Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  142Pm     61     81     1      

Promethium Nucleus 142Pm Layered View

142Pm

 

142Pm

Promethium Nucleus 142Pm Front View

142Pm

Promethium Nucleus 142Pm Back View

142Pm

Promethium Nucleus 142Pm Left View

142Pm

Promethium Nucleus 142Pm Right View