Promethium Nucleus 141Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  141Pm     61     80     5/2      

Promethium Nucleus 141Pm Layered View

141Pm

 

141Pm

Promethium Nucleus 141Pm Front View

141Pm

Promethium Nucleus 141Pm Back View

141Pm

Promethium Nucleus 141Pm Left View

141Pm

Promethium Nucleus 141Pm Right View