Promethium Nucleus 140Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  140Pm     61     79     1      

Promethium Nucleus 140Pm Layered View

140Pm

 

140Pm

Promethium Nucleus 140Pm Front View

140Pm

Promethium Nucleus 140Pm Back View

140Pm

Promethium Nucleus 140Pm Left View

140Pm

Promethium Nucleus 140Pm Right View