Promethium Nucleus 139Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  139Pm     61     78     5/2      

Promethium Nucleus 139Pm Layered View

139Pm

 

139Pm

Promethium Nucleus 139Pm Front View

139Pm

Promethium Nucleus 139Pm Back View

139Pm

Promethium Nucleus 139Pm Left View

139Pm

Promethium Nucleus 139Pm Right View