Promethium Nucleus 138Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  138Pm     61     77     1      

Promethium Nucleus 138Pm Layered View

138Pm

 

138Pm

Promethium Nucleus 138Pm Front View

138Pm

Promethium Nucleus 138Pm Back View

138Pm

Promethium Nucleus 138Pm Left View

138Pm

Promethium Nucleus 138Pm Right View