Promethium Nucleus 136Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  136Pm     61     75     -5      

Promethium Nucleus 136Pm Layered View

136Pm

 

136Pm

Promethium Nucleus 136Pm Front View

136Pm

Promethium Nucleus 136Pm Back View

136Pm

Promethium Nucleus 136Pm Left View

136Pm

Promethium Nucleus 136Pm Right View