Promethium Nucleus 135Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135Pm     61     74     3/2      

Promethium Nucleus 135Pm Layered View

135Pm

 

135Pm

Promethium Nucleus 135Pm Front View

135Pm

Promethium Nucleus 135Pm Back View

135Pm

Promethium Nucleus 135Pm Left View

135Pm

Promethium Nucleus 135Pm Right View