Promethium Nucleus 134Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134Pm     61     73     5      

Promethium Nucleus 134Pm Layered View

134Pm

 

134Pm

Promethium Nucleus 134Pm Front View

134Pm

Promethium Nucleus 134Pm Back View

134Pm

Promethium Nucleus 134Pm Left View

134Pm

Promethium Nucleus 134Pm Right View