Promethium Nucleus 133Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  133Pm     61     72     3/2      

Promethium Nucleus 133Pm Layered View

133Pm

 

133Pm

Promethium Nucleus 133Pm Front View

133Pm

Promethium Nucleus 133Pm Back View

133Pm

Promethium Nucleus 133Pm Left View

133Pm

Promethium Nucleus 133Pm Right View