Promethium Nucleus 132Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132Pm     61     71     3      

Promethium Nucleus 132Pm Layered View

132Pm

 

132Pm

Promethium Nucleus 132Pm Front View

132Pm

Promethium Nucleus 132Pm Back View

132Pm

Promethium Nucleus 132Pm Left View

132Pm

Promethium Nucleus 132Pm Right View