Promethium Nucleus 131Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  131Pm     61     70     5/2      

Promethium Nucleus 131Pm Layered View

131Pm

 

131Pm

Promethium Nucleus 131Pm Front View

131Pm

Promethium Nucleus 131Pm Back View

131Pm

Promethium Nucleus 131Pm Left View

131Pm

Promethium Nucleus 131Pm Right View