Promethium Nucleus 129Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129Pm     61     68     5/2      

Promethium Nucleus 129Pm Layered View

129Pm

 

129Pm

Promethium Nucleus 129Pm Front View

129Pm

Promethium Nucleus 129Pm Back View

129Pm

Promethium Nucleus 129Pm Left View

129Pm

Promethium Nucleus 129Pm Right View