Promethium Nucleus 128Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  128Pm     61     67     6      

Promethium Nucleus 128Pm Layered View

128Pm

 

128Pm

Promethium Nucleus 128Pm Front View

128Pm

Promethium Nucleus 128Pm Back View

128Pm

Promethium Nucleus 128Pm Left View

128Pm

Promethium Nucleus 128Pm Right View