Promethium Nucleus 127Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  127Pm     61     66     5/2      

Promethium Nucleus 127Pm Layered View

127Pm

 

127Pm

Promethium Nucleus 127Pm Front View

127Pm

Promethium Nucleus 127Pm Back View

127Pm

Promethium Nucleus 127Pm Left View

127Pm

Promethium Nucleus 127Pm Right View