Promethium Nucleus 163Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  163Pm     61     102     -5/2      

Promethium Nucleus 163Pm Layered View

163Pm

 

163Pm

Promethium Nucleus 163Pm Front View

163Pm

Promethium Nucleus 163Pm Back View

163Pm

Promethium Nucleus 163Pm Left View

163Pm

Promethium Nucleus 163Pm Right View